Nasz zespó³ stale wspó³pracuje z licznymi uczelniami i laboratoriami, zarówno polskimi jak i zagranicznymi...