Tematyka badawcza

Zespół Węgla i Materiałów Węglowych jest na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej kontynuatorem 60-letniej tradycji badań węgli kopalnych i materiałów węglowych, z którą związane są nazwiska m.in. profesorów Błażeja Rogi i Stefana Jasieńki.

Aktualnie rozwijane badania dotyczą współczesnych problemów w zakresie fizykochemii i technologii tych materiałów i koncentrują się w głównej mierze na syntezie, charakterystyce i zastosowaniu zaawansowanych materiałów węglowych i hybrydowych otrzymywanych z ogólnie dostępnych surowców organicznych, takich jak węgle kopalne, paki, biomasa, syntetyczne polimery. W ostatnich kilku latach w centrum zainteresowania są porowate materiały dla zastosowań w adsorpcji, katalizie i magazynowaniu energii. Drugim obszarem badawczym rozwijanym w zespole jest uszlachetnianie ciekłych produktów konwersji naturalnych surowców organicznych w kierunku paliw i olejów smarowych.

Aktualnie realizowane prace badawcze dotyczą następującej tematyki:

  • Preparatyka węgli aktywnych o pożądanej strukturze porowatej pod względem objętości porów, powierzchni właściwej i rozkładu wymiarów porów

  • Modyfikacja właściwości powierzchniowych przez wprowadzanie heteroatomów

  • Usuwanie zanieczyszczeń organicznych z wody na węglach aktywnych

  • Monolityczne adsorbenty węglowe do magazynowania metanu

  • Kształtowanie tekstury porowatej i chemii powierzchni dla kondensatorów elektrochemicznych

  • Katalizatory na nośnikach węglowych

  • Piroliza biomasy i uszlachetnianie produktów ciekłych i stałych.