Kierownik zak³adu: Prof. dr hab. inż. Marek Bryjak